Background
Zero Child Labour By 2025

Zero Child Labour By 2025

WIJ NEMEN ONZE
VERANTWOORDELIJKHEID:

ONZE BELANGRIJKSTE STAPPEN OM
KINDERARBEID VOLLEDIG TE ELIMINEREN TEGEN 2025

We hebben een verantwoordelijkheid en een actieplan - gebaseerd op volledige traceerbaarheid en transparantie - om tegen 2025 elke vorm van kinderarbeid een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat kinderarbeid tot het verleden behoort.

We kunnen niet duidelijk genoeg zijn: we zijn tegen dwangarbeid, slavernij en alle manieren om volwassenen en kinderen uit te buiten, of ze aan gevaarlijke of ongezonde omstandigheden bloot te stellen. Er is eenvoudigweg geen plaats voor deze schendingen van mensenrechten in onze toeleveringsketen. Evenmin accepteren we enige andere vorm van kinderarbeid, in welke vorm dan ook, die veroorzaakt wordt door armoede als belangrijkste belemmering voor boeren om professioneel personeel in te huren voor het werk op hun boerderijen. Daardoor zijn ze afhankelijk van hun familie en kinderen om op de boerderijen te helpen.

Wij kopen cacao rechtstreeks in bij boeren cooperaties in Ecuador, Ghana en Ivoorkust. Ondanks de vele uitdagingen, zullen we de West-Afrikaanse cacaoboeren nooit de rug toekeren. West-Afrikaanse cacao heeft altijd centraal gestaan in de chocoladesmaak van Callebaut. En West-Afrikaanse cacaoboeren vormen evenveel het hart van ons vakmanschap als onze Meesterbranders, blenders en chocolademakers. Cacao elders sourcen brengt geen oplossing voor de boeren daar, noch voor hun kinderen en families. Daarom hebben we een duidelijke en bewuste keuze gemaakt om de problemen daar op te lossen waar ze zijn. We werken samen met cacaotelende gemeenschappen en ngo's om het probleem van kinderarbeid aan te pakken en de cacaoteelt in West-Afrika te helpen omvormen tot een bloeiend gewas en een duurzame bron van inkomsten voor de lokale boerengemeenschappen.

pointer

1. Wij garanderen traceerbaarheid tot de boerengemeenschappen en sourcen de cacaobonen voor onze chocolade via een gesegregeerde stroom

Sinds 2020 is Callebaut de eerste chocoladeproducent ter wereld die werkt met traceerbare cacaobonen voor al zijn Finest Belgian chocolades - wat traceerbaarheid op een nooit eerder geziene schaal in de chocolade-industrie brengt. Voor ons was het een cruciale stap om een transparante toeleveringsketen te garanderen aan elke chef en artisan die zijn vertrouwen stelt in onze producten en belofte.

Met een eenvoudige QR-scan en door de unieke batchcode op elke verpakking in te voeren, kunnen chefs en ambachtslieden onze chocolade traceren tot bij de boerengemeenschappen waar we de cacaobonen vandaan halen. Onze traceerbaarheid garandeert dat het Cocoa Horizons programma achter de herkomst van onze bonen staat: alleen van boerderijen die we kennen, waarmee we samenwerken en die we controleren: 41.449 boeren in Ivoorkust, 6.704 boeren in Ghana en 5 geverifieerde inkooporganisaties in Ecuador. Het garandeert chefs en ambachtslui ook dat Callebaut zich blijft inzetten om kinderarbeid te bestrijden.

De cacaobonen die Callebaut koopt, zijn volledig gescheiden van de toeleveringsketen van Barry Callebaut: om hun traceerbaarheid te behouden en omdat ze geselecteerd zijn op de kwaliteitsnormen die we nodig hebben om onze Callebaut-chocolade te maken.

Door de boeren met wie we samenwerken te kennen, kunnen we met hen samenwerken, duurzame relaties opbouwen en de activiteiten op de boerderijen opvolgen. Door onze radicale omschakeling naar traceerbare cacaobonen kunnen we kinderarbeid opsporen, verhelpen en uitroeien.

Wij geloven dat dit de meest doeltreffende manier is om een duurzame, betrouwbare en transparante toeleveringsketen te garanderen.

pointer

2. WIJ STAAN IN CONTACT MET AL ONZE BOEREN VIA DE COCOA HORIZONS FOUNDATION

Wij kennen alle boerengroepen die de cacaobonen voor onze chocolade verbouwen en blijven dicht bij hen via het veldwerk van de Cocoa Horizons Foundation. De lokale teams richten zich op het geven van coaching, het mogelijk maken van toegang tot financiering en boerderijdiensten, empowerment programma's voor boeren en houden zich bezig met sociale gemeenschapsprojecten om kinderen te beschermen en de bestaansmiddelen te verbeteren.

De Foundation verzamelt ook gegevens van de boerderijen waarmee we samenwerken: 41.449 door Cocoa Horizons geverifieerde boeren in Ivoorkust en 6.704 geverifieerde boeren in Ghana, die 100% van de West-Afrikaanse cacaobonen voor Callebauts chocolade verbouwen. Deze gegevens zijn essentieel om inzicht te krijgen in de activiteiten op de boerderijen, om het risico op kinderarbeid te beoordelen en om elk geconstateerd geval te verhelpen.

pointer

3. WIJ GEVEN VOORRANG AAN DE GEMEENSCHAPPEN DIE HET MEESTE RISICO LOPEN EN AAN KINDEREN IN DE GROOTSTE NOOD

De Cocoa Horizons Foundation geeft prioriteit aan de gemeenschappen die het grootste risico lopen, waarbij ernaar wordt gestreefd elk geval van kinderarbeid op te sporen. De gevallen worden gemeld, gedocumenteerd en verholpen. Toch is elk geval anders. De specifieke behoeften en situatie van elk kind staan centraal in de oplossingen die we proberen te brengen. Soms is een dialoog met de familie voldoende om de situatie te verhelpen en te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Soms moeten we een stapsgewijze aanpak toepassen om de juiste oplossing te vinden.

Ons doel is dat ouders gemotiveerd zijn om hun kinderen naar school te zien gaan in plaats van enige vorm van arbeid te verrichten op de boerderijen. Dit is een voortdurende inzet die duidelijk resultaten oplevert.

Als het gaat om slavernij, mensenhandel of dwangarbeid, zijn er geen gevallen aangetroffen op de boerderijen waarmee wij samenwerken. Als we een geval van dergelijke mensenrechtenschendingen zouden ontdekken, melden we dat onmiddellijk aan de lokale autoriteiten, waarbij de eerste prioriteit naar de kinderen gaat: hen veilig uit de plaats van het kwaad halen en hen een veilig onderkomen bieden.

pointer

4. SENSIBILISERING VOOR KINDERARBEID VERHOOGT HET BEWUSTZIJN BIJ DE BOERENGEMEENSCHAPPEN

Kinderarbeid definitief elimineren is alleen mogelijk door een dialoog met de boeren en de gemeenschappen waarin zij leven en werken. Daarom zijn directe trainingen over het thema kinderarbeid en het sensibiliseren van boeren over het belang van onderwijs voor hun kinderen belangrijke prioriteiten van de Cocoa Horizons Foundation in Ghana en Ivoorkust. Alleen al in 2019/20 mikken we op meer dan 11.000 boeren in Ivoorkust en Ghana om deel te nemen aan de sensibilisatietraining over kinderarbeid.

pointer

5. BOEREN IN STAAT STELLEN TE FLOREREN

Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderarbeid. Daarom pakken we het probleem bij de wortels aan: door het inkomen van de boeren veilig te stellen en boeren te helpen uit de armoede te geraken. In 2015 beloofde Callebaut om cacao rechtstreeks te sourcen van boerengroepen en -coöperatieven in Ecuador, Ghana en Ivoorkust. Vandaag is 100% van de cacaobonen voor onze chocolade duurzaam ingekocht: dat betekent dat we alleen inkopen bij boerderijen We betalen hen een premie in contanten en investeren in activiteiten om de landbouw te professionaliseren, de productiviteit te verbeteren en hen te helpen hun inkomen en bestaansmiddelen te verhogen.

Deze boeren krijgen begeleiding, bedrijfsplannen, toegang tot diensten en financiering, allemaal om hen te helpen de gezondheid en productiviteit van hun boerderijen en de kwaliteit van hun gewassen te verbeteren.

pointer

6. BESTRIJDING VAN KINDERARBEID VEREIST PARTNERSCHAPPEN MET NGO'S EN PLAATSELIJKE OVERHEDEN

 

Kinderarbeid in de toeleveringsketen van cacao kan alleen worden geëlimineerd door onze verantwoordelijkheid op te nemen als toonaangevende chocolademaker en door nauw samen te werken met lokale overheden en ngo's. Daarom werkt Callebaut niet alleen samen met de Cocoa Horizons Foundation, maar werkt Barry Callebaut - op bedrijfsniveau - ook nauw samen met de Ghanese en Ivoriaanse autoriteiten, evenals met belangrijke consumerende landen zoals de VS en de EU en NGO's. Verder neemt het bedrijf het voortouw in de World Cocoa Foundation om duurzaamheidsvraagstukken met betrekking tot de cacaoteelt aan te pakken.

pointer

7. WE ZULLEN NIET RUSTEN TOT KINDERARBEID TOT HET VERLEDEN BEHOORT

 

De toeleveringsketen van Callebaut is transparant en betrouwbaar. Kinderarbeid uit de toeleveringsketen van cacao bannen en tegen 2025 bloeiende boerderijen garanderen, vergt onze permanente aandacht en actie. We zullen onze inspanningen blijven bundelen met de Cocoa Horizons Foundation om het werk in het veld vol te houden, ook na 2025.

Q&A

 • Komt kinderarbeid of kinderslavernij voor in de supply chain van Callebaut voor cacao?

  Sinds onze samenwerking met de Cocoa Horizons Foundation in 2015 tot op de dag van vandaag zijn er in onze supply chain geen gevallen van slavernij, mensenhandel of dwangarbeid geconstateerd.

  Maar kinderarbeid kent vele gezichten en komt ook voor in gezinsverband: landbouwers die hun kinderen laten helpen en werken op de boerderij. In 2019/20 werden meer dan 15.000 kinderen1 geïnterviewd en werden 2.451 gevallen2 gevallen gedetecteerd en gerapporteerd - meestal gerelateerd aan kinderen die zware lasten droegen. De meeste van die gevallen worden momenteel verholpen, waarbij de behoeften van het betrokken kind altijd als eerste prioriteit worden beschouwd in de aanpak die we brengen.

  1 In 2019/20 verhoogden we onze dekking van landbouwersgezinnen met 250% ten opzichte van 2018/19

  2 Op basis van de nieuw verruimde definitie van kinderarbeid, inclusief kinderen die zware lasten dragen en scherpe gereedschappen gebruiken.

 • Je hebt het over 100% duurzame en traceerbare chocolade. Kan ik bevestigen dat mijn Callebaut chocolade kinderarbeidvrij is?

  Sinds de Cocoa Horizons Foundation in 2015 begon met de opvolging, zijn er geen gevallen van slavernij, mensenhandel of dwangarbeid geconstateerd op de boerderijen waar we kopen.

  Kinderarbeid is echter vaak structureel ingebed in de gezinscontext: waar landbouwers hun kinderen vragen om mee te helpen op de cacaoboerderij. In onze supply is geen plaats voor enige vorm van kinderarbeid. Kinderen horen thuis op school en verdienen alle kansen en toegang tot kwaliteitsonderwijs. Dit vraagt ​​om meer inzet van iedereen: wij, de landbouwersgezinnen, lokale gemeenschapsraden en de autoriteiten in Ghana en Ivoorkust.

  We nemen onze verantwoordelijkheid om in het veld te monitoren en te saneren via de daar aanwezige vertegenwoordigers van Cocoa Horizons. In 2018/19 ontdekten en rapporteerden ze 22 gevallen van kinderarbeid op gezinsboerderijen. Al die gevallen zijn in samenspraak met de landbouwersgezinnen en lokale gemeenschapsraden verholpen.

 • Wat is de prijs die je betaalt aan cacaoboeren in Ghana en Ivoorkust voor hun opbrengsten? En hoeveel is de premie die ze ontvangen?

  Zowel in Ghana als in Ivoorkust wordt de cacaoproducentenprijs bepaald en vastgesteld door de autoriteiten. In Ghana betalen we boeren voor het seizoen 2020/21 GHS660 (65,50 EUR) per zak van 64 kg, een stijging van 28% ten opzichte van de GHS515 per zak in het seizoen 2019/20.

  Bovendien krijgen landbouwers steun van Cocoa Horizons om de opbrengsten te verbeteren, hun gezinsinkomen te verhogen en te investeren in hun boerderijen (coaching, gereedschap, uitrusting, zaailingen, toegang tot financiering, diensten, enz.). Deze steun komt overeen met 50 euro per ton bonen. Op basis van productiviteits- en kwaliteitsbeoordelingen ontvangen landbouwers een premie in cash die GHS85 of 85 euro per ton bedraagt.

  In Ivoorkust is de prijs van cacao die aan landbouwers wordt betaald voor het seizoen 2020/21 vastgesteld op 1.000 CFA-frank (1,52 euro) per kilo. Dit is 21% meer dan vorig jaar. De Ivoriaanse landbouwers en landbouwersgroepen waarmee we samenwerken, ontvangen ook de duurzaamheidspremie voor opbrengsten van goede kwaliteit, die neerkomt op 26.240 CFA of € 40 per ton cacaobonen, bovenop de € 50 per ton cacaobonen die worden geïnvesteerd in activiteiten die hen in staat stellen hun productiviteit te verbeteren.

 • Als armoede de oorzaak is van kinderarbeid: waarom betaal je landbouwers niet meer voor hun cacao?

  In Ghana en Ivoorkust (waar we 100% van onze West-Afrikaanse cacaobonen kopen), betalen we landbouwers de officiële cacaoproducentenprijs die officieel wordt bepaald door de lokale autoriteiten. Deze prijs is inclusief het extra Living Income Differential (LID) opgezet door Ghana en Ivoorkust, inclusief een meerprijspremie om de armoede bij boeren te helpen verlichten.

  Maar een hogere prijs betalen voor cacaoboeren is niet genoeg om de armoede van bij de oorzaak aan te pakken. De belangrijkste oorzaak ligt in de uitputting van cacaoplantages en de huidige landbouwpraktijken die resulteren in lage opbrengsten, waardoor hun inkomen uit cacao wordt beperkt. Om het inkomen van landbouwers te verhogen, moeten we investeren in middelen die lanbouwers helpen hun boerderijen te revitaliseren en hun opbrengsten te verbeteren, toegang tot hoogwaardige landbouwdiensten en microkrediet mogelijk te maken. We coachen ze ook bij het diversifiëren van hun inkomen (bijvoorbeeld door het kweken van andere gewassen). Samen met het betalen van een eerlijke prijs voor cacao, geloven we dat dit een duurzamere benadering is om boerderijen te helpen floreren, cacaoteelt een aantrekkelijk beroep te maken voor jongere generaties landbouwers en landbouwers te helpen uitblinken.

 • De Universiteit van Chicago meldde afgelopen september 2020 dat meer dan 1 miljoen kinderen worden gedwongen tot kinderarbeid in verband met de cacaoteelt. Als het zo wijdverspreid is, hoe kunt u dan garanderen dat de chocolade van Callebaut kinderarbeidv

  Sinds de Cocoa Horizons Foundation in 2015 begon met de opvolging, zijn er geen gevallen van slavernij, mensenhandel of dwangarbeid geconstateerd op de boerderijen waarmee we samenwerken. Maar kinderarbeid in West-Afrika kent vele gezichten: het komt ook voor in gezinsverband, waarbij kinderen hun ouders helpen op de boerderijen. Door traceerbare cacao rechtstreeks in te kopen bij landbouwersgroepen in Ghana en Ivoorkust via de Cocoa Horizons Foundation, kunnen we vertrouwen op de 1.400 vertegenwoordigers in het veld die nauw samenwerken met de landbouwersgroepen. Op basis van gegevensverzameling beoordelen ze welke gemeenschappen en kinderen gevaar lopen, en geven ze prioriteit aan hun focus om gevallen van kinderarbeid op te sporen en op te lossen. We werken momenteel met 41.449 door Cocoa Horizons geverifieerde landbouwers in Ivoorkust en 6.704 geverifieerdelandbouwers in Ghana, die 100% van de West-Afrikaanse cacaobonen produceren voor Callebaut's chocolade.

 • Waarom heb je het nog niet eerder over kinderarbeid gehad?

  Bij Callebaut hebben we de afgelopen 6 jaar heel wat stappen gezet om onze supply chain transparant en traceerbaar te maken om vele redenen. Om cacaolandbouwers en landbouwersondernemerschap in de eerste plaats te versterken. Maar ook om elke vorm van kinderarbeid uit te bannen. Bovendien heeft Barry Callebaut - de groep waartoe we behoren - in 2016 zijn Forever Chocolate programma geïnitieerd en aangekondigd dat zich richt op het uitbannen van kinderarbeid en het verlossen van landbouwers uit de armoede. Het bedrijf rapporteert jaarlijks over de geboekte voortgang.

 • Is Callebaut genoemd in de rechtszaak van "International Rights Advocates"?

  De rechtszaak heeft geen betrekking op het merk Callebaut. Callebaut produceert chocolade van hoge kwaliteit voor ambachtslieden en chefs met behulp van traceerbare cacaobonen en een volledig gescheiden cacaoverwerking en chocoladeproductie binnen de Barry Callebaut groep.

  Omdat de cacaobonen voor onze Callebaut chocolade volledig traceerbaar zijn, kennen we de cacaolandbouwersgroepen waarmee we samenwerken en blijven we dicht bij hen via de Cocoa Horizons Foundation. We hebben deze stappen ondernomen om onze supply chain transparant en betrouwbaar te maken voor elke chef die de absolute kwaliteit en eerlijke herkomst van hun ingrediënten hoog in het vaandel heeft staan.

  Ondanks de sterke toewijding van Callebaut om kinderarbeid volledig te bannen uit de supply chain van cacao tegen 2025, en en de stappen die de groep heeft genomen om dat doel te bereiken, zijn Barry Callebaut USA en 6 andere industrieleiders genoemd als beklaagden in een federale burgerlijke rechtszaak in de VS.

  De bewering van de eisers dat Barry Callebaut USA wist of had moeten weten van dwangarbeid in zijn supply chain is absoluut onjuist. Sinds onze samenwerking met de Cocoa Horizons Foundation in 2015 tot op de dag van vandaag zijn er geen gevallen van slavernij, mensenhandel of gedwongen kinderarbeid in onze toeleveringsketen geconstateerd. Als we een geval van slavernij, mensenhandel of dwangarbeid zouden ontdekken, zouden we dit onmiddellijk melden aan de lokale autoriteiten, die het best zijn uitgerust om de situatie te verhelpen en de veiligheid van de persoon te waarborgen. Het bedrijf heeft er dan ook alle vertrouwen in dat Barry Callebaut USA de rechtszaak zal winnen.

 • Zijn de chocolade van Callebaut en die van Barry Callebaut niet hetzelfde?

  Callebaut maakt chocolade voor ambachtslieden en chefs en besteedt zijn aandacht aan het omvormen van bonen tot chocolade ("bean-to-bar") in België met traceerbare cacaobonen. Alle cacaoleveringen voor de chocolade van Callebaut is sinds 2020 gescheiden. Dat betekent: onze bonen zijn afkomstig van toegewijde landbouwersgroepen en coöperaties en zijn strikt gescheiden van andere cacao die wordt verwerkt bij Barry Callebaut. We hebben deze stappen genomen om onze chocolade volledig traceerbaar en onze toeleveringsketen transparant te maken. Omdat we de boerderijen kennen waar we vandaan komen, houdt onze partner Cocoa Horizons Foundation, met een veldmacht van 1.400 teamleden ter plaatse, ook toezicht op de boerderijactiviteiten op elk type kinderarbeid.

 • Waarom koopt Callebaut alleen bij 41.449 kleinschalige landbouwers in Ivoorkust en 6.704 kleinschalige landbouwers in Ghana? Zijn er niet veel meer landbouwers die cacaobonen leveren?

  We kopen rechtstreeks in bij door Cocoa Horizons geverifieerde boerderijen om een ​​transparante en volledig traceerbare supply chain van cacao te garanderen. Elk jaar produceren deze landbouwersgroepen en boerderijen de hoeveelheid kwaliteitscacaobonen die nodig zijn om onze hoogwaardige chocolade te produceren. Deze boerderijen maken deel uit van het programma en profiteren van de duurzaamheidspremie door de ondersteuning bij verschillende activiteiten. Naarmate de vraag naar Callebaut chocolade toeneemt, zullen we in staat zijn om meer landbouwers in herkomstlanden te ondersteunen en alle duurzame activiteiten uit te breiden naar veel meer cacaogemeenschappen.