• Home
  • Cocoa Horizons - sublicense agreement

Sublicense agreement

In deze overeenkomst (de “Overeenkomst”) worden de bepalingen en voorwaarden vastgesteld voor uw beperkt recht (of voor de entiteit die u vertegenwoordigt) om de Handelsmerken (zoals “Handelsmerken” hieronder is gedefinieerd) te gebruiken. Door de onderhavige Overeenkomst te aanvaarden en aan te gaan met de Cocoa Horizons Foundation (hierna genoemd de “Stichting”) stemt u (hierna genoemd “U” of de “Actor”) in, voor en namens uzelf en de entiteit die u vertegenwoordigt (in welk geval u vertegenwoordigt met volledige wettelijke bevoegdheid teneinde een dergelijke entiteit te binden voor de toepassing van de onderhavige Overeenkomst), met de hieronder vastgestelde bepalingen en voorwaarden.

De Stichting en de Actor worden hierna ook gezamenlijk “Partijen” en individueel “Partij” genoemd.

Overwegende dat,

A.  A. De Barry Callebaut Bedrijvengroep (“Barry Callebaut”) en de Stichting een gezamenlijk programma uitvoeren gericht op de bevordering van de aanname door de markt van duurzaam geteelde cacao (het “Programma”). Daarbij verkoopt Barry Callebaut, onder meer, producten en chocolade op basis van cacao en chocolade die aan de in het Programma beschreven eisen voldoen. Dergelijke producten worden verhandeld onder het label, het logo en het geregistreerde handelsmerk ‘Cocoa Horizons’ (de “Handelsmerken”) en worden hierna ‘Cocoa Horizons’ producten, respectievelijk ‘Cocoa Horizons’ ingrediënten genoemd.

B.  B. De Actor een koper is van ‘Callebaut’ merkproducten, die, zonder verdere handelingen van de Actor, onbeperkt en automatisch voldoen aan de in het Programma beschreven eisen en als zodanig ‘Cocoa Horizons’ producten, respectievelijk ‘Cocoa Horizons’ ingrediënten vormen.

C.C. Bijgevolg, in ieder geval uitsluitend ten aanzien van zijn eindproducten die volledig zijn vervaardigd met gebruik van ‘Cocoa Horizons’ producten, respectievelijk ‘Cocoa Horizons’ ingrediënten (de ”Producten”), wordt aan de Actor het recht verleend zichzelf te vertegenwoordigen als contribuant en als deelnemer aan het Programma op grond van de hier beschreven bepalingen en voorwaarden.

Komen de Partijen derhalve aldus het volgende overeen:

 

1.  Deze Overeenkomst stelt de algemene voorwaarden vast voor het beperkt recht van de Actor om de Handelsmerken te gebruiken.

2. Aan de Actor wordt het recht verleend om in mondelinge en schriftelijke vorm te communiceren over zijn deelname aan het Programma, om te publiceren over zijn toegewijd zijn aan de duurzaamheidsprincipes, verankerd in de aard van de Stichting en om zichzelf “Deelnemer” aan het Programma te noemen. Publicatie op webpagina’s, marketingmaterialen, verkoopprospectus en dergelijke zijn uitsluitend toegestaan voor zover het gebruik, de consumptie of de verkoop door de Actor van Producten een aanzienlijk deel uitmaakt van het geheel van zijn activiteiten/omzet.

3.  Als gevolg van het Deelnemer zijn aan het Programma, en zo lang deze Overeenkomst van kracht is, wordt aan de Actor een wereldwijd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar en betaald recht verleend om de Handelsmerken te gebruiken voor zover dit gebruik conceptueel verbonden is aan de Producten en daarmee aan het Programma. De Actor heeft derhalve het recht te profiteren van de waarde van de reputatie van de Stichting op het gebied van activiteiten met betrekking tot cacaoduurzaamheid, onder voorbehoud van en overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst en de in de volgende artikelen beschreven voorwaarden.

4.  De rechten en verplichtingen van de Actor met betrekking tot het Deelnemer zijn, omvatten het recht zichzelf ‘Deelnemer’ te noemen uitsluitend in verband met de Producten en de verplichting volledig transparant te zijn over (i) de aantallen van ‘Cocoa Horizons’ producten die direct worden betrokken bij Barry Callebaut en/of indirect via een klant van Cocoa Horizons en over (ii) de verkochte aantallen van Producten voorzien van/aanspraak makend op de Handelsmerken. De Actor dient zich met name te onthouden van het verkopen van/het aanspraak maken op méér Producten voorzien van de Handelsmerken dan ‘Cocoa Horizons’ ingrediënten die daadwerkelijk gekocht en betaald zijn. Indien om enige reden, de verkochte aantallen de gekochte aantallen overschrijden, dan dient de Actor dit onmiddellijk te corrigeren door de desbetreffende aantallen of een extra hoeveelheid te kopen en niet als zodanig op te geven in geval van doorverkoop.

5.  De Actor erkent en aanvaardt dat ‘Cocoa Horizons’ producten worden geleverd aan klanten van Cocoa Horizons onder toepassing van een massabalansmethode. De Actor erkent en aanvaardt dat een massabalansmethode wordt toegepast op ‘Callebaut’ merkproducten.

6.  De Stichting en/of hun aangewezen inspecteurs of accountants zijn gerechtigd een accountantscontrole van de Actor uit te voeren teneinde naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst zeker te stellen, in het bijzonder met betrekking tot het juiste en adequate gebruik van de Handelsmerken; in dit verband heeft de Stichting onder meer het recht een monsteranalyse inzake de traceerbaarheid uit te voeren en de Actor stemt ermee in de theoretische stroom van inkomende ‘Cocoa Horizons’ ingrediënten en van uitgaande Eindproducten te tonen. Accountantcontroles kunnen op elk moment worden uitgevoerd na een schriftelijke kennisgeving, die een redelijke tijd voorafgaand hieraan verzonden is.

7.  De rechten en verplichtingen van de Actor in verband met het gebruik van de Handelsmerken omvatten:

  • Het recht van de Actor om de Handelsmerken te gebruiken is uitsluitend beperkt en voorbehouden aan die eindproducten van de Actor die volledig zijn vervaardigd met gebruikmaking van ‘Cocoa Horizons’ producten, respectievelijk ‘Cocoa Horizons’ ingrediënten als grondstoffen. De Actor dient de Handelsmerken niet te gebruiken voor of in verband met goederen die zijn vervaardigd met gebruikmaking van grondstoffen anders dan ‘Cocoa Horizons’ producten.
  • De Actor erkent en aanvaardt dat de Handelsmerken en alle derivaten daarvan te allen tijde het exclusieve en absolute eigendom zijn en blijven van de Stichting. De Actor dient de Handelsmerken te respecteren en dient na te laten gebruik te maken of te verwijzen naar de Handelsmerken tenzij hij daartoe gerechtigd is volgens de bepalingen van deze Overeenkomst; de Actor dient zich te onthouden van alle handelingen in verband met de Handelsmerken, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij een negatieve uitwerking hebben op de reputatie van Barry Callebaut en/of van de Stichting.
  • De Actor dient zich bij gebruikmaking van de Handelsmerken strikt te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
  • De Actor heeft het recht maar niet de verplichting de Handelsmerken te gebruiken op goederen die gemaakt zijn van of die verbonden zijn met ‘Cocoa Horizons’ producten.
  • De Actor heeft de richtlijnen van de Handelsmerken van de Stichting gelezen, begrepen en aanvaard (zoals deze gevonden kunnen worden via:
  • https://www.cocoahorizons.org/sites/www.cocoahorizons.org/files/Cocoa% 20Horizons%20Brand%20Guidelines%20-%20April%202017.pdf

  • De richtlijnen voor de Handelsmerken van de Stichting vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst. Het is de Actor niet toegestaan de Handelsmerken in afwijking van de richtlijnen te gebruiken.

8.  De Actor dient zich ervan te onthouden te beweren dat activiteiten van de Stichting feitelijk van hem zijn. De Actor mag mededelingen doen over zijn steun of bijdrage aan deze activiteiten.

9.  Niet-nakoming door de Actor van de bepalingen van deze Overeenkomst kan het eenzijdig, met onmiddellijke ingang, door de Stichting beëindigen van de Overeenkomst tot gevolg hebben. In dergelijke gevallen, worden, na kennisgeving van de beëindiging door de Stichting, de hierin verleende rechten om de Handelsmerken te gebruiken onmiddellijk en zonder enige verdere acties, ingetrokken en vervallen deze. Vanaf dat moment is de Actor niet bevoegd de Handelsmerken nog langer op enigerlei wijze te gebruiken of ernaar te verwijzen en dient hij onmiddellijk te stoppen met het gebruik maken van promotiematerialen of mededelingen met betrekking tot de Stichting en/of het Programma.

10.  Elke Partij is aansprakelijk voor haar eigen kosten, honoraria en onkosten welke voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst. De Actor garandeert dat hij de Stichting niet aansprakelijk houdt voor enige kosten of verliezen die hij mogelijk kan lijden door deelname aan het Programma zoals beschreven in deze Overeenkomst.

11.  De beëindiging van deze Overeenkomst laat onverlet elk recht van beroep of rechtsvordering dat aan elk van de partijen kan zijn toegevallen. In geen geval dient het feit dat de Stichting niet reageert op niet-naleving door de Actor van de hierin beschreven bepalingen en voorwaarden te worden beschouwd als het doen van afstand van de rechten van de Stichting.

12.  De totstandkoming, de opzet, de uitvoering en de geldigheid van deze Overeenkomst of van elke bepaling daarvan worden beheerst door het recht van Zwitserland (met uitzondering van haar collisieregels en met uitzondering van alle internationale verdragen).

13.  Elk geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze Overeenkomst dient geregeld te worden op minnelijke wijze en in te goeder trouw onderhandelingen. In geval van een onoverkomelijk geschil door of in verband met deze Overeenkomst, met inbegrip van elke vraag ten aanzien van de geldigheid of de beëindiging daarvan, zijn de rechterlijke instanties van Zürich, Zwitserland, exclusief bevoegd inzake een dergelijk geschil. Naar eigen goeddunken van de Stichting, kunnen vorderingen ook door de Stichting worden ingesteld tegen de Actor in de plaats van de statutaire zetel van de Actor. Deze rechterlijke instanties zullen dan eveneens bevoegd zijn.

14. Deze Overeenkomst zal economisch met terugwerkende kracht van toepassing zijn met ingang van de eerste aankoop van ‘Cocoa Horizons’ producten door de Actor (de “Ingangsdatum”). Deze Overeenkomst zal van kracht blijven voor de gehele duur van de directe of indirecte inkoop door de Actor van ‘Cocoa Horizons’ producten, zoals vastgesteld in deze Overeenkomst, tenzij deze door één van de Partijen wordt beëindigd door de andere partij hiervan drie (3) maanden van te voren schriftelijk in kennis te stellen of tenzij eerder beëindigd door de Stichting om een ernstige reden. Deze Overeenkomst zal in ieder geval vervallen en eindigen bij het ontbreken van enige aankoop van ‘Cocoa Horizons’ producten door de Actor binnen 12 maanden na de eerste aankoop.

15.  Deze Overeenkomst kan elektronisch ondertekend en/of aanvaard worden en er is overeengekomen dat dergelijke elektronische handtekeningen hetzelfde zijn als handgeschreven handtekeningen ten aanzien van geldigheid, uitvoerbaarheid en ontvankelijkheid.