• Home
  • WARUNKI REZERWACJI Ruby

Platformie rezerwacji czekolady rubinowej firmy Barry Callebaut
Warunki rezerwacji

Firma Barry Callebaut utworzyła specjalną platformę internetową (dalej „Platforma”) w celu wprowadzenia tymczasowego procesu rezerwacji, w ramach którego klienci firmowi prowadzący działalność w dziedzinie ciastkarstwa, piekarnictwa i cukiernictwa mogą rezerwować określone ilości nowych produktów z czekolady ruby (dalej „Produkt”), przy czym zarezerwowane Produkty mogą - w zależności od decyzji klienta - być sprzedawane i dostarczane na zasadzie „pierwszy zamawiający/pierwszy obsłużony” zarówno bezpośrednio przez firmę Barry Callebaut, jak i przez jednego z dystrybutorów należących do sieci dystrybucyjnej Barry Callebaut (dalej „Proces Rezerwacji” lub „Projekt”).

Dostęp i korzystanie z Platformy przez Użytkownika oraz udział w Procesie Rezerwacji podlegają określonym poniżej warunkom rezerwacji (dalej „Warunki Rezerwacji”). Uzyskując dostęp do Platformy, korzystając z niej lub współtworząc ją, Użytkownik akceptuje, bez ograniczeń i bez zastrzeżeń, poniższe Warunki Rezerwacji.

Barry Callebaut zastrzega sobie prawo do każdorazowego modyfikowania lub poprawiania niniejszych Warunków Rezerwacji, wedle swojego wyłącznego uznania, w drodze aktualizacji niniejszej publikacji. Wszelkie poprawione wersje są dla Użytkownika wiążące.

Określenie „Barry Callebaut” odnosi się do podmiotu grupy Barry Callebaut odpowiadającego za Platformę, w szczególności do Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Zurych, Szwajcaria. W stosownych przypadkach określenie „Barry Callebaut” może również odnosić się do każdego innego podmiotu powiązanego grupy Barry Callebaut.

Proces Rezerwacji będzie wdrożony i rezerwacje mogą być składane na podstawie następujących warunków:

I. Udział w Projekcie i Procesie Rezerwacji oraz dostęp do Platformy i jej wykorzystywanie podlegają konieczności wcześniejszego zaakceptowania przez klientów:

II. Rezerwacje przeprowadzane za pośrednictwem Platformy („Rezerwacje”) powinny być uważane za niewiążące wyrażenie zainteresowania przez klienta, który dokonuje na Platformie rezerwacji określonej ilości Produktów w sposób zgodny z Warunkami Rezerwacji.

III. Proces Rezerwacji będzie aktywny i Rezerwacje będą mogły być przeprowadzane jedynie w okresie od 1 marca 2018 r. do najwcześniejszego z wymienionych poniżej terminów, w zależności od tego, który nastąpi wcześniej:

  • 1 marca 2019 r.;
  • Termin, w którym ograniczone zapasy Produktów zostaną wyczerpane zgodnie z określeniem firmy Barry Callebaut.

(dalej „Termin końcowy Rezerwacji”);

IV. Proces Rezerwacji jest przeznaczony wyłącznie dla klientów firmowych (business to business) i jedynie ci klienci są uprawnieni do składania Rezerwacji, po wcześniejszym przedstawieniu ważnego numeru identyfikacji podatkowej VAT oraz numeru klienta;

V. Proces Rezerwacji będzie aktywny i Rezerwacje będą mogły być przeprowadzane jedynie w okresie, kiedy Produkty będą dostępne w zależności od decyzji firmy Barry Callebaut, a żadne postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach Rezerwacji lub na Platformie nie oznaczają jakiegokolwiek zobowiązania Barry Callebaut do zarezerwowania i utrzymywania zapasów Produktów dla dystrybutorów bądź klientów;

VI. Rezerwacje będą podlegać warunkom dotyczącym wymaganej ilości minimalnej i maksymalnej, które mogą zostać zmodyfikowane przez firmę Barry Callebaut w dowolnej chwili w okresie realizacji Projektu:

  • minimalna obowiązująca ilość Rezerwacji: 20 kg
  • maksymalna obowiązująca ilość Rezerwacji: 200 kg

VII. Rezerwacje będą realizowane na zasadzie „pierwszy zamawiający/pierwszy obsłużony”;

VIII. Rezerwacje nie stanowią zamówień. Zamówienia, potwierdzenia zamówień i transakcje sprzedaży będą obsługiwane poza Procesem Rezerwacji i przeprowadzane - w zależności od decyzji klienta - bezpośrednio z firmą Barry Callebaut, na warunkach uzgodnionych pomiędzy Barry Callebaut a klientem lub za pośrednictwem dystrybutorów, na podstawie warunków i postanowień uzgodnionych pomiędzy każdym z dystrybutorów a klientem;

IX. Rezerwacje będą dokonywane zgodnie z cenami referencyjnymi określonymi na Platformie, które mają jedynie charakter informacyjny, a żadne postanowienia niniejszych Warunków Rezerwacji lub figurujące na Platformie nie oznaczają narzucenia firmie Barry Callebaut oraz jej uczestniczącym dystrybutorom jakichkolwiek ograniczeń bądź warunków w odniesieniu do prawa swobodnego wyznaczenia ostatecznej ceny sprzedaży Produktów;

X. Firma Barry Callebaut dołoży wszelkich starań w celu zawiadomienia swoich uczestniczących dystrybutorów o przewidywanym terminie rozpoczęcia produkcji i sprzedaży Produktów, po czym każdy z uczestniczących dystrybutorów będzie ponosić odpowiedzialność za przekazanie odpowiednich informacji swoim klientom i umożliwienie im zamówienia Produktów bezpośrednio u uczestniczącego dystrybutora;

XI. sprzedaż i dostawa Produktów przez firmę Barry Callebaut, zarówno bezpośrednio dla klientów, jak i dla uczestniczących dystrybutorów na podstawie dokonanych Rezerwacji będzie podlegać bez żadnych ograniczeń Ogólnym Postanowieniom i Warunkom Sprzedaży odpowiedniej jednostki Barry Callebaut, z zastrzeżeniem jakichkolwiek innych warunków uzgodnionych pomiędzy stronami, jednak z całkowitym wyłączeniom ogólnych postanowień i warunków zakupu firmy klienta bądź dystrybutora;

XII. sprzedaż i dostawa Produktów przez uczestniczących dystrybutorów dla klientów podlega postanowieniom i warunkom uzgodnionym odpowiednio pomiędzy tymi dystrybutorami oraz klientami;

XIII. Wyrażenie „ruby” w odniesieniu do Produktów określa czekoladę 4-ego typu. Firma Barry Callebaut nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela jakichkolwiek gwarancji co do faktu, czy wyrażenie „ruby” w odniesieniu do Produktów nie pociągnie za sobą wniesienia przez strony trzecie jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej. Firma Barry Callebaut oświadcza niniejszym, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do rozmycia lub naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej stron trzecich, dotyczących wykorzystania wyrażenia „ruby” dla Produktów;

Ostatnia aktualizacja niniejszych warunków wprowadzona została 19 lutego 2018 r. i od tej daty są one obowiązujące.