Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie

Prywatność jest ważną kwestią dla Barry Callebaut („my”, „nasz” „nasze” itp.) Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie („Polityka prywatności”) określa rodzaje danych osobowych, jakie gromadzimy podczas korzystania przez Użytkownika z witryny Barry Callebaut lub należących do niej stron internetowych („Witryna”). Niniejsze zasady mają zastosowanie do takich danych osobowych, jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i inne informacje umożliwiające ustalenie tożsamości Użytkownika, jakie Użytkownik może podać użytkując Witrynę, a także do innych danych gromadzonych i przetwarzanych przez Barry Callebaut i związanych z użytkowaniem Witryny przez Użytkownika.

Korzystanie z Witryny przez Użytkownika podlega niniejszej Polityce prywatności i Warunkom użytkowania zawartym w niniejszej Witrynie. Trwałe łącze do tych dokumentów znaleźć można w stopce Witryny.

Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik udziela spółce Barry Callebaut nieodpłatnej, wyraźnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

 • Podczas logowania się przez Użytkownika w Witrynie i korzystania z niej Barry Callebaut gromadzi wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym (między innymi) następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i wszelkie inne informacje podawane przez Użytkownika w Witrynie. Dla uniknięcia wątpliwości niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika.
 • Poprzez stosowanie plików cookie i podobnych technologii (opisanych poniżej) Barry Callebaut może również automatycznie gromadzić pewne dane , które przeglądarka Użytkownika udostępnia za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza Witrynę (takie jak adres protokołu internetowego (adres IP), typ przeglądarki, język przeglądarki, data i czas wizyty). Barry Callebaut może również gromadzić pewne dane związane z odwiedzaniem Witryny przez Użytkownika (np. odsyłacze, jakie Użytkownik kliknie w Witrynie). Barry Callebaut korzysta z tych danych, aby lepiej zrozumieć zachowania użytkowników i doskonalić swoją ofertę. W pewnych jurysdykcjach, zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych, dane takie mogą być uważane za dane osobowe.
 • Barry Callebaut przetwarza i wykorzystuje dane osobowe Użytkownika (w tym dane gromadzone automatycznie) w celu uwierzytelniania, zapewniania bezpieczeństwa Witryny, realizacji zamówień i przetwarzania płatności, przedstawiania najbardziej odpowiednich informacji na temat produktów i działalności grupy Barry Callebaut, analityki, opracowywania produktów i badań rynkowych, a także prowadzenia działań marketingowych.
 • Możemy łączyć dane osobowe przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny z innymi informacjami podanymi nam przez Użytkownika lub przez inny podmiot powiązany grupy Barry Callebaut (zarówno online jak i offline) oraz z danymi gromadzonymi automatycznie (np. z wykorzystaniem technologii śledzenia, jak opisano poniżej). Możemy również łączyć te dane osobowe z rekordami dostarczonymi przez strony trzecie. Takie skonsolidowane informacje pomagają nam opracowywać i doskonalić nasze produkty, przekazywać Użytkownikowi informacje, doskonalić naszą działalność marketingową i badawczą oraz inne aspekty naszej działalności.

Pliki cookie i podobne technologie

 • Podczas uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Witryny możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia do identyfikacji użytkowników. Plik „cookie” to niewielkich rozmiarów plik tekstowy zainstalowany na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika, który służy nam do poprawiania jakości naszej oferty i pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy współpracują z Witryną. Domyślne ustawienia większości przeglądarek dopuszczają używanie plików cookie. Można zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby całkowicie zablokować obsługę plików cookie lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Niektóre funkcje lub usługi (takie jak renderowanie układu lub preferencje językowe) w Witrynie mogą jednak nie działać prawidłowo bez plików cookie.
 • Jeżeli Użytkownik udostępnił nam informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, możemy powiązać informacje umożliwiające ustalenie tożsamości Użytkownika z informacjami zgromadzonymi z wykorzystaniem takich technologii śledzenia. Dzięki temu możemy oferować naszym użytkownikom większą personalizację i funkcjonalność.
 • Sygnały „Nie śledź” i podobne mechanizmy: Niektóre przeglądarki www mogą wysyłać sygnały „nie śledź” do witryn, z którymi przeglądarka się komunikuje. Obecnie nasza Witryna nie odpowiada na sygnały „nie śledź”.

Przekazywanie i ujawnianie informacji

 •  Korzystając z niniejszej Witryny i akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez Barry Callebaut danych osobowych Użytkownika i innych danych opisanych w niniejszej Polityce prywatności innym odbiorcom, takim jak spółka dominująca, spółka zależna lub spółka powiązana w grupie podmiotów Barry Callebaut, spółkom partnerskim, dystrybutorom, partnerom sprzedaży pośredniej i usługodawcom, z usług których możemy korzystać w ramach naszej działalności. Każda organizacja, której przekazujemy takie dane osobowe zobowiązana jest do zachowania poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Innym odbiorcom możemy przekazywać dane zagregowane lub nieumożliwiające ustalenia tożsamości. Przykładem takich danych zagregowanych i nieumożliwiających ustalenia tożsamości są trendy panujące wśród użytkowników, liczba użytkowników uzyskujących dostęp do określonej części Witryny lub liczba kliknięć w określone odnośniki w Witrynie.
 • Barry Callebaut może ujawnić dane osobowe Użytkownika w przypadku, gdy w opinii Barry Callebaut jest to wymagane z uzasadnionych powodów na mocy prawa, przepisów, postępowania sądowego lub innego organu państwowego, w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa, w celu ochrony bezpieczeństwa Użytkownika lub innych osób lub w przypadku, gdy spółka Barry Callebaut jest z uzasadnionych powodów przekonana, że ujawnienie informacji jest niezbędne do ochrony praw Barry Callebaut lub praw strony trzeciej, która mogłaby zostać poszkodowana w wyniku działań prowadzonych przez Użytkownika.
 •  Barry Callebaut może również przekazać dane osobowe Użytkownika w przypadku fuzji, przejęcia, bankructwa, likwidacji, reorganizacji lub podobnej transakcji lub postępowania z udziałem Barry Callebaut, które wymaga przeniesienia informacji, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

 • Określenie „Barry Callebaut” lub „spółka Barry Callebaut” odnosi się do podmiotu grupy Barry Callebaut odpowiadającego za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. W przypadku Witryny jest to Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Zurych, Szwajcaria.
 • Użytkownik udziela Barry Callebaut pozwolenia na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Witryny w dowolnym państwie, w którym Barry Callebaut, podmiot należący do grupy Barry Callebaut lub podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Barry Callebaut prowadzą swoje placówki, w tym (między innymi), w Belgii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Każda taka placówka Barry Callebaut zobowiązana jest postępować z danymi osobowymi Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Korzystając z Witryny i akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik zgadza się na przesyłanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika pomiędzy tymi placówkami, w tym na transgraniczne przesyłanie danych Użytkownika.

Bezpieczeństwo

 • Barry Callebaut podejmuje stosowne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Ponadto Barry Callebaut ogranicza dostęp do danych osobowych Użytkownika do tych pracowników grupy Barry Callebaut, którzy muszą uzyskać dostęp do tych danych w celu zrealizowania żądania Użytkownika lub dostarczenia oferowanych produktów.

Okres przechowywania

 • Dane osobowe Użytkownika przechowywane są nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone.
 • W celu ustalenia okresu przechowywania każdej kategorii danych osobowych przetwarzanych przez Barry Callebaut spółka Barry Callebaut stosuje następujące kryteria: data ostatniego połączenia się Użytkownika z Witryną; data ostatniego wykorzystania przez Barry Callebaut danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych; czy dane osobowe Użytkownika pomagają Barry Callebaut utrzymać i rozwijać odpowiednie bezpieczeństwo w Witrynie; czy Użytkownik lub Barry Callebaut nadal może wysunąć lub otrzymać roszczenie prawne dotyczące usługi świadczonych w Witrynie; oraz czy Barry Callebaut ma słuszny interes w przechowywaniu danych osobowych Użytkownika bez naruszania podstawowych praw i wolności Użytkownika w zakresie danych osobowych.

Prawa Użytkownika związane z danymi osobowymi Użytkownika / Kontakt z Barry Callebaut

 • Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe Użytkownika są przetwarzane oraz do niewyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może jednak uniemożliwić Barry Callebaut świadczenie wszystkich usług oferowanych w Witrynie. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przeglądania danych osobowych Użytkownika oraz, jeśli to konieczne, do poprawiania tych danych.
 • Aby się z nami skontaktować lub zażądać dostępu do danych osobowych lub ich poprawienia można do nas napisać korzystając ze strony „Kontakt” w Witrynie lub wysyłając e-mail na adres: dataprivacy@barry-callebaut.com.
 • W przypadku wniosku o uzyskanie dostępu do danych osobowych Użytkownika lub ich poprawienie, do wniosku należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub paszportu.
 • Bez ograniczania powyższego i z zachowaniem takich samych procedur, Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania, w ściśle określonych okolicznościach, usunięcia swoich danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Użytkownik może również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. • W przypadku, gdy Użytkownik napotka problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Barry Callebaut, a Barry Callebaut nie rozwiąże takich problemów we właściwy sposób, Użytkownik może złożyć skargę w stosownym organie nadzoru zajmującym się egzekwowaniem zasad ochrony danych.

Historia aktualizacji i wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności

 • Barry Callebaut zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, bez wcześniejszego powiadomienia, w taki sposób, by uwzględniała ona wszelkie osiągnięcia techniki, zmiany prawne i regulacyjne oraz dobre praktyki biznesowe. Jeżeli Barry Callebaut zmieni swoje praktyki związane z prywatnością, nowa Polityka prywatności uwzględni takie zmiany, a data wejścia w życie zmienionej Polityki prywatności wskazana zostanie w niniejszym akapicie.
 • Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności wprowadzona została 23 listopada 2017 r. i od tej daty obowiązuje.