• Home
  • Terms Of Use - Traceability

Gebruiksvoorwaarden traceerbaarheidstool Callebaut

Barry Callebaut heeft de onderhavige online tool (de ‘tool’) geïnstalleerd die toegankelijk is via de website www.callebaut.com. Deze tool verschaft klanten extra informatie over de samenstelling en traceerbaarheid van een aantal van de producten van het merk ‘Callebaut’ (de ‘gegevens’).

Uw toegang tot en gebruik van de tool zijn onderworpen aan de hierin beschreven gebruiksvoorwaarden (de ‘voorwaarden’). Deze specifieke voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.callebaut.com. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van deze tool accepteert u de hierin beschreven voorwaarden, zonder beperkingen of kwalificatie.

Barry Callebaut behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden naar eigen inzicht van tijd tot tijd te wijzigen of te herzien, door deze publicatie te actualiseren. Deze herzieningen zijn bindend voor u.

De term ‘Barry Callebaut’ verwijst naar de entiteit van de Barry Callebaut groep die verantwoordelijk is voor de tool, met name Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Zürich, Zwitserland. Indien van toepassing, kan de term ‘Barry Callebaut’ ook verwijzen naar andere gelieerde bedrijven van de Barry Callebaut groep.

De tool is uitsluitend bedoeld voor professionele (business-to-business) klanten en uitsluitend business-to-business-klanten zijn de beoogde gebruikers van de tool.

U dient aan te nemen dat alles wat via de tool ter beschikking wordt gesteld door intellectuele eigendomswetten wordt beschermd. De tool bevat items die individueel en gezamenlijk door copyright worden beschermd. Dit geldt ook voor de content van de gehele broncode die voor de tool wordt gebruikt. Geen van deze content mag worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Barry Callebaut.

De webpagina’s van de tool mogen tijdelijk opgeslagen worden, zodat ze via een pc, monitor of mobiel toestel kunnen worden bekeken. Elk ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden.

Barry Callebaut behoudt zich het recht voor (maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid) om te allen tijde, om ongeacht welke reden en zonder enige kennisgeving, de content van deze tool te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen, en de toegang van een gebruiker tot de gehele tool of onderdelen daarvan te beëindigen.

De tool, de content en de gegevens die via de tool worden verstrekt of beschikbaar zijn, worden ‘as is’ verstrekt, compleet met fouten.

Barry Callebaut doet elke redelijke moeite om te verzekeren dat de tool actuele en accurate gegevens bevat, maar geeft geen verklaringen, garanties of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, of geschiktheid voor een specifiek doel van de verstrekte informatie.

Voor zover de gegevens die via de tool worden verstrekt voedingswaarden en/of ingrediënten omvatten, bevestigt en accepteert u dat dergelijke gegevens verstrekt en uitgedrukt worden conform de relevante vereisten van de Europese Unie.

Voor zover dit door de geldende wetgeving wordt toegestaan, is Barry Callebaut niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, direct noch indirect, als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of eventueel onvermogen om toegang te verkrijgen tot deze tool, of van uw vertrouwen op enige informatie die via deze tool wordt verstrekt. U stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor en Barry Callebaut te vrijwaren van en tegen alle mogelijke aansprakelijkheid en/of schade voortvloeiend uit, of vorderingen resulterend uit uw toegang tot en/of gebruik van de tool.

U stemt ermee in dat het recht van Zwitserland van toepassing is op alle zaken met betrekking tot het gebruik van de tool en deze voorwaarden, zonder inachtneming van eventuele conflicten inzake wetsbeginselen. In het geval van een geschil, stemt u ermee in om u te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Zürich, Zwitserland.

Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 14 november 2019 en zijn op die datum van kracht gegaan.