• Home
  • Terms Of Use - Traceability

Narzędzie Callebaut do identyfikacji pochodzenia — warunki korzystania

Na stronie www.callebaut.com należącej do Barry Callebaut udostępniane jest narzędzie internetowe (dalej: „Narzędzie”), które zapewnia klientom dodatkowe informacje na temat składu i pochodzenia składników niektórych produktów marki „Callebaut” (dalej: „Dane”).

Dostęp użytkownika do Narzędzia i zasady korzystania z niego regulują warunki opisane w tym dokumencie (dalej: „Warunki”). Niniejsze Warunki stanowią uzupełnienie ogólnych warunków świadczenia usług w ramach witryny www.callebaut.com. Korzystając z Narzędzia, użytkownik przyjmuje bez ograniczeń i zastrzeżeń Warunki opisane w tym dokumencie.

Barry Callebaut zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji lub aktualizacji tych Warunków na podstawie własnej decyzji i w drodze publikacji zmienionej wersji w tym miejscu. Użytkownik pozostanie związany zaktualizowaną wersją dokumentu.

Termin „Barry Callebaut” odnosi się do podmiotu z grupy Barry Callebaut, który jest odpowiedzialny za udostępnianie Narzędzia, a w szczególności do spółki Barry Callebaut AG z siedzibą pod adresem Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Zurych, Szwajcaria. W niektórych przypadkach „Barry Callebaut” może też oznaczać inny podmiot należący do grupy Barry Callebaut.

Narzędzie jest przeznaczone tylko dla klientów biznesowych (świadczących usługi dla innych podmiotów gospodarczych) i tylko tacy klienci powinni z Narzędzia korzystać.

Należy zawsze wychodzić z założenia, że wszystkie materiały udostępniane za pośrednictwem Narzędzia są chronione na mocy prawa własności intelektualnej. Materiały chronione prawem autorskim to wszystkie treści udostępniane za pomocą Narzędzia, zbiorowo jak i indywidualnie, jak również cały kod źródłowy, za pomocą którego Narzędzie zostało zrealizowane i udostępnione. Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów bez uzyskania uprzedniej zgody Barry Callebaut na piśmie jest zabronione.

Udziela się zezwolenia na tymczasowe przechowywanie stron internetowych Narzędzia w celu wyświetlania ich na komputerze osobistym, monitorze lub na urządzeniu przenośnym. Wszelkie inne formy korzystania są w sposób wyraźny zabronione.

Barry Callebaut zastrzega sobie prawo (ale jednocześnie nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności) do usuwania, modyfikacji lub uzupełniania treści tego Narzędzia w każdej chwili i z dowolnej przyczyny bez uprzedzania kogokolwiek, a także do wyłączenia dostępu użytkownika do całości lub do części Narzędzia.

Narzędzie oraz dostępne w nim i za jego pomocą treści i Dane są udostępniane w stanie widocznym i z wszelkimi błędami.

Barry Callebaut będzie podejmować w rozsądnym zakresie starania, by Dane dostępne w ramach Narzędzia były rzetelne i aktualne, ale nie składa żadnych deklaracji i nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do rzetelności i kompletności przedstawionych informacji, ani też co do ich przydatności do określonego celu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w zakresie, w jakim Dane przedstawiane za pośrednictwem Narzędzia dotyczą informacji o wartości odżywczej i składnikach produktów, dane te będą udostępniane i formułowane zgodnie z odpowiednimi wymogami przepisów Unii Europejskiej.

W zakresie, w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy prawa, Barry Callebaut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednie bądź pośrednie, które wynikałyby z dostępu do, korzystania z czy też niemożności korzystania z Narzędzia albo z polegania na jakichkolwiek informacjach udostępnianych za pośrednictwem Narzędzia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody i roszczenia wynikające ze swojego dostępu do Narzędzia i korzystania z niego oraz zobowiązuje się zwolnić Barry Callebaut od wszelkich konsekwencji takich roszczeń i szkód.

Wszelkie aspekty korzystania z Narzędzia i stosowania tych Warunków podlegają prawu i wykładni prawa Szwajcarii bez uwzględniania przewidzianych w nim reguł kolizyjnych. Wyłączną właściwość do rozstrzygania sporów będą miały sądy w Zurychu w Szwajcarii.

Niniejsze Warunki zostały zaktualizowane 14 listopada 2019 roku i w obecnej wersji obowiązują od tego dnia.