• Home
 • Regulamin konkursu Ruby Callebaut, Barry Callebaut Polska Sp. z o.o.

Regulamin konkursu Ruby Callebaut, Barry Callebaut Polska Sp. z o.o.

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Barry Callebaut Sp. z o.o., ul. Nowy Józefów 36, 94-406 Łódź, NIP: 7272647854
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony i organizowany na portalach społecznościowych Callebaut PL i Akademii Czekolady https://www.facebook.com/CallebautPolska00/  oraz https://www.instagram.com/chocolate_academy_polska/ - zwanymi dalej ‘Stroną Konkursową’)
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
  loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
  przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540,
  wraz z późn. zm.).

 

§2

Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1.1. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  1.2. wykona zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 3. niniejszego regulaminu w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej („Zadanie Konkursowe”);
  1.3 nie jest pracownikiem Organizatora lub osobą współpracującą z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  1.4. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Stronie Konkursowej oraz wykonanie Zadania Konkursowego.
 4. Konkurs jest podzielony na 4 okresy konkursowe. Każdy z nich będzie trwał:
  Etap 1: 10/01/21 – 24/01/21
  Etap 2: 25/01/21 – 07/02/21
  Etap 3: 08/02/21 – 21/02/21
  Etap 4: 21/02/21 – 07/03/21
  Cały konkurs trwa od 10.01.2021 do 07.03.2021 do godziny: 24:00
 5. Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem Strony Konkursowej po zakończeniu czasu trwania każdego z okresów w terminie do 7 dni od daty zakończenia zbierania zgłoszeń.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

 

§3

Zadanie konkursowe

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać wszystkie poniższe punkty a,b,c,d:
  1. Samodzielnie wykonać wyrób cukierniczy: tort czekoladowy, deser czekoladowy, monoporcję czekoladową, pralinę lub tabliczkę czekoladową z użyciem czekolady RUBY Callebaut lub dekoracji z czekolady Ruby Mona Lisa: Biscottino w czekoladzie Ruby lub Crispearl’s Ruby.
  2. Przesłać zdjęcie wykonanego wyrobu wraz z opakowaniem czekolady RUBY Callebaut lub dekoracji Ruby Mona Lisa. Zdjęcie należy wysłać za pomocą funkcji komentarza pod postem ogłaszającym konkurs każdego z etapów na Stronie Konkursowej.
  3. Przesłać recepturę wyrobu na adres mailowy: gourmet_polska@barry-callebaut.com w okresie trwania danego etapu do godziny 24.00 ostatniego dnia etapu.
  4. Umieścić swój wyrób na swojej stronie Facebook z użyciem hashtagu #callebautruby
 2. W konkursie zostanie wybranych 4 zwycięzców (1 z każdego etapu. Z wygranych 4 osób Jury wybierze 1 zwycięzcę głównego.
  Dodatkowa nagroda za wyrób, który będzie miał najwięcej „lajków” pod zdjęciem.
 3. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na profilu organizatora lub wiadomości email na adres gourmet_polska@barry-callebaut.com

 

 

§4

Jury, ocena i rozstrzygnięcie konkursu

 

 1. Jury powołane przez Organizatora w składzie Doradców Technologicznych Akademii Czekolady: Maciej Majzon-Wójtowicz, Arkadiusz Natorski i Michał Kleiber wybiorą produkt / recepturę, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywnym połączeniem smaków, prezentacji i ogólnego pomysłu na wyrób.
 2. Decyzja Jury powołanego przez Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno zgłoszenie do każdego z 4 okresów w czasie Trwania Konkursu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail: gourmet_polska@barry-callebaut.com

 

 

 

§5

Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursie są:
  - 4 nagrody okresowe: zestaw gadżetów Callebaut (miska, szpatułka, fartuch), zestaw dekoracji Mona Lisa oraz 2,5kg czekolady Ruby Callebaut.
  - 1 nagroda główna: 12,5 kg czekolad Callebaut, zestaw dekoracji Mona Lisa, zestaw gadżetów Callebaut (miska, szpatułka, fartuch).
  - 1 nagroda za najwięcej „lajków” przesłanego wyrobu: 2,5 kg czekolady Ruby
  Nagrodę Organizator wyślę na własny koszt do zwycięzców konkursu.
 2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Stronie Konkursowej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§6

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akademia Czekolady Barry Callebaut Konkurs „Ruby Callebaut
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania.

 

§7

Prawa autorskie

 

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie udostępnienia zdjęcia swojego wyrobu przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej, publikacja i dystrybucja poprzez Internet Organizatorowi konkursu.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

 

 

 

§8

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Barry Callebaut Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowy Józefów 36.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na firmowej stronie Callebaut na portalu Facebook oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

 

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.