• Home
 • Zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookie

Zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookie

Společnost Barry Callebaut (dále jen „naše společnost“, „my“ nebo „společnost Barry Callebaut“) považuje ochranu osobních údajů za velmi důležitou otázku. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a použití souborů cookie (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) poskytují přehled druhů osobních údajů, které o vás získáváme, když používáte náš webový server a/nebo jakékoli stránky na tomto serveru (dále jen „web“). Tyto zásady se týkají osobních údajů včetně vašeho jména, e-mailové adresy, kontaktních informací a veškerých osobně identifikovatelných informací, které můžete poskytnout při použití webu, a také dalších dat, která získáváme a zpracováváme v souvislosti s vaším používáním webu.

Vaše používání webu podléhá těmto Zásadám ochrany osobních údajů a Podmínkám použití uvedeným na webu. Trvalý odkaz na tyto dokumenty naleznete v zápatí webu.

Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů dáváte společnosti Barry Callebaut svobodný, výslovný a jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďování a používání informací

 • Při přihlášení k webu a používání webu od vás bude společnost Barry Callebaut získávat jakékoli údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webu včetně (mimo jiné) následujících osobních údajů: jména, , e-mailové adresy a dalších informací, které zadáte na webu. Pro vyloučení pochyb se tyto Zásady ochrany osobních údajů vztahují na všechny osobní údaje, které poskytnete.
 • Použitím souborů cookie a podobných technologií (popsaných níže) můžeme rovněž získávat určitá data automaticky tak, že je prohlížeč zpřístupní při každé vaší návštěvě webu (např. adresu internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas návštěvy). Můžeme rovněž shromažďovat určitá data týkající se vaší návštěvy webu (např. odkazy, na které kliknete). Tato data používáme k tomu, abychom lépe porozuměli chování uživatelů a dále zlepšili svoji nabídku. Tato data mohou být v některých jurisdikcích považována za osobní údaje podle národních nebo mezinárodních ustanovení o ochraně dat.
 • Společnost Barry Callebaut bude zpracovávat a používat vaše osobní údaje (včetně dat získaných automaticky) pro účely ověřování, zabezpečení webu, plnění objednávek a zpracování plateb, poskytování nejvhodnějších informací o produktech skupiny Barry Callebaut a její podnikové činnosti, analýzám, vývoji produktů a průzkumu trhu a také činnostem souvisejícím s působením na trhu.
 • Osobní údaje, které s námi sdílíte prostřednictvím webu, můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které jste poskytli naší společnosti nebo jiné přidružené společnosti v rámci skupiny Barry Callebaut (online či offline) a daty získanými automaticky (např. prostřednictvím technologií sledování popsaných níže). Osobní údaje můžeme rovněž kombinovat se záznamy získanými od třetích stran. Takto konsolidované informace nám pomáhají vyvíjet a zlepšovat naše produkty, sdělovat vám informace, vylepšovat naše marketingové a výzkumné činnosti a realizovat podnikovou činnost.

Soubory cookie a obdobné technologie

 • Při přístupu na web můžeme používat soubory cookie a jiné technologie sledování k identifikaci uživatelů. Soubor „cookie“ je malý textový soubor, který je nainstalován ve vašem zařízení nebo prohlížeči; tento soubor slouží ke zlepšování kvality našich nabídek a lepšímu pochopení způsobu, jakým uživatelé web používají. Většina prohlížečů je původně nastavena tak, aby soubory cookie přijímala. Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby prohlížeč soubory cookie odmítal nebo aby vás upozornil, pokud je soubor cookie odesílán. Některé funkce nebo služby (například uspořádání zobrazení nebo jazykové předvolby) na webu však nemusí bez souborů cookie fungovat správně.
 • Pokud jste nám poskytli osobně identifikovatelné informace, můžeme vaše osobně identifikovatelné informace spojit s informacemi získanými prostřednictvím těchto technologiích sledování. To nám umožňuje nabídnout lepší přizpůsobení a funkce pro uživatele.
 • Signály Do-Not-Track a obdobné mechanismy: Některé webové prohlížeče mohou na weby zobrazované pomocí prohlížeče přenášet signály „do-not-track“, které sledování zakazují. Náš web v současnosti na tyto signály „do-not-track“ nereaguje.

Sdílení a přístup k informacím

 • Používáním tohoto webu a přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte s tím, že budeme moci vaše osobní údaje a další data uvedená v těchto Zásadách ochrany osobních údajů poskytovat jiným příjemcům, např. nadřízeným, podřízeným nebo přidruženým subjektům v rámci skupiny Barry Callebaut, partnerským subjektům, distributorům, partnerům v rámci prodejních kanálů a poskytovatelům služeb, kteří se mohou podílet na naší podnikové činnosti. Všechny organizace, kterým tyto osobní údaje poskytneme, jsou povinny zajistit ochranu těchto osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Agregovaná a/nebo neidentifikovaná data můžeme sdílet s jinými příjemci. Mezi příklady takovýchto agregovaných a neidentifikovaných dat patří uživatelské trendy, počet uživatelů, kteří přistupují k určité části webu, nebo počet kliknutí na určitý odkaz na webu.
 • Vaše osobní údaje sdělíme pouze tehdy, budeme-li řádně přesvědčeni, že je to vyžadováno zákonem, nařízením, právním procesem nebo vládním orgánem; za účelem vyšetřování podvodů; z důvodu ochrany vaší bezpečnosti či bezpečnosti jiných osob; nebo pokud máme důvod věřit, že sdělení těchto informací je nezbytné z důvodu ochrany vašich práv nebo práv třetí strany, která by mohla být vaší činností poškozena.
 • Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdělit, pokud se budeme účastnit fúze, akvizice, konkursu, zrušení nebo podobné transakce či řízení, které budou vyžadovat přenos informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Přenos a uložení informací

 •  Označení „společnost Barry Callebaut“ označuje skupinu Barry Callebaut jako subjekt, který odpovídá za zpracování vašich osobních údajů. V souvislosti s webem se jedná o společnost Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Zürich, Switzerland.
 • Máme oprávnění ukládat a zpracovávat osobní údaje získané na našem webu v jakékoli zemi, ve které společnost Barry Callebaut, součást skupiny Barry Callebaut, nebo naši poskytovatelé hostingu mají zařízení včetně (mimo jiné) Belgie, Švýcarska, USA a Kanady. Každé z těchto zařízení společnosti Barry Callebaut bude s vašimi osobními údaji zacházet v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Používáním tohoto webu a přijetím Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte s přenosem a zpřístupněním osobních údajů mezi zařízeními včetně případného mezinárodního přenosu dat.

Zabezpečení

 • Uplatňujeme odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů proti neoprávněnému přístupu nebo neoprávněným změnám, zveřejnění nebo zničení. Kromě toho omezujeme přístup k osobním údajům na zaměstnance skupiny Barry Callebaut, kteří potřebují tyto údaje znát, aby mohli splnit váš požadavek nebo zajistit dodání naší nabídky.

Uchovávání dat

 • Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly získány.
 • K posouzení doby uchovávání pro každou z kategorií osobních údajů, které zpracováváme, používáme následující kritéria: dobu, kdy jste se naposledy připojili k webu; dobu, kdy jsme naposledy použili vaše údaje k marketingovým účelům; skutečnost, zda nám vaše osobní údaje pomáhají zachovávat a podporovat odpovídající zabezpečení webu; skutečnost, zda jste vy nebo zda jsme my stále v postavení vyžadujícím vyřízení právních nároků souvisejících se službami poskytovanými na webu; skutečnost, zda máme oprávněný zájem na zachování vašich osobních údajů, aniž by byla dotčena vaše základní práva a svobody související s ochranou osobních údajů.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů / kontaktování naší společnosti

 • Máte právo vědět, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány, a projevit nesouhlas s použitím osobních údajů pro přímé marketingové účely. Bez zpracování vašich osobních údajů však nemusíme být schopni poskytovat všechny služby nabízené na webu. Máte také právo na přezkoumání svých osobních údajů a v případě potřeby požádat o jejich opravu.
 • Chcete-li nás kontaktovat nebo požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo o jejich opravu, napište nám prostřednictvím stránky s kontaktními údaji na webu nebo zasláním zprávy na e-mail: dataprivacy@barry-callebaut.com.
 • Při žádosti o přístup ke svým osobním údajům nebo o jejich opravu přiložte kopii občanského průkazu nebo pasu.
 • Aniž by bylo dotčeno výše uvedené a podle stejných postupů máte rovněž právo dosáhnout za přísných podmínek vymazání osobních údajů a také právo omezit zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost dat.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete rovněž kdykoli zrušit.
 • V případě, že narazíte na některé problémy se zpracováním osobních údajů, které nebudeme schopni vyřešit odpovídajícím způsobem, máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu pověřeného uplatňováním pravidel na ochranu údajů.

Historie aktualizací a změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

 • Společnost Barry Callebaut si vyhrazuje právo změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění tak, aby odpovídaly technologickému vývoji, změnám právních předpisů a nařízení a správným obchodním praktikám. Pokud společnost Barry Callebaut změní postupy ochrany osobních údajů, budou nové Zásady ochrany osobních údajů tyto změny obsahovat a v tomto odstavci bude stanoveno nové datum platnosti revidovaných Zásad ochrany osobních údajů.
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajůbyly naposledy aktualizovány 23. listopadu 2017 a jsou v platnosti od tohoto data.