• Home
  • Rezervační podmínky Ruby

Rezervační platforma pro čokoládu Ruby od společnosti Barry Callebaut
Rezervační podmínky

Společnost Barry Callebaut vytvořila aktuální online platformu (dále jen „Platforma“) za účelem implementace dočasného rezervačního procesu pro zákazníky z těstařského, pekárenského a cukrářského oboru, aby si byli schopni rezervovat určité objemy nových čokoládových produktů ruby (dále jen „Produkt“) a aby tyto rezervované Produkty mohly být dle požadavku zákazníka prodány a dodány na základě metody FIFO (First In/First Out; první dovnitř - první ven) buď přímo společností Barry Callebaut, nebo distributorem z distribuční sítě společnosti Barry Callebaut (dále jen „Rezervační proces“ nebo „Projekt“).

Přístup k Platformě, její využívání a účast na Rezervačním procesu podléhá následujícím rezervačním podmínkám („Rezervační podmínky“). Přístupem k této Platformě, jejím používáním nebo poskytováním příspěvků na Platformu souhlasíte bez omezení a bez výhrad s následujícími Rezervačními podmínkami.

Společnost Barry Callebaut si vyhrazuje právo příležitostně upravovat nebo revidovat tyto Rezervační podmínky na základě vlastního uvážení, a to prostřednictvím aktualizací tohoto dokumentu. Takové revize jsou pro vás závazné.

Označení „společnost Barry Callebaut“ označuje skupinu Barry Callebaut jako subjekt, který odpovídá za Platformu, konkrétně se jedná o společnost Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Zürich, Switzerland. V případě potřeby může označení „společnost Barry Callebaut“ označovat rovněž jakoukoli jinou přidruženou společnost skupiny Barry Callebaut.

Rezervační proces bude implementován a rezervace budou probíhat v souladu s následujícími podmínkami:

I. Projekt, Rezervační proces, přístup k Platformě a její využívání jsou podmíněny předchozím souhlasem zákazníků s následujícím dokumenty:

II. Rezervace realizované prostřednictvím Platformy („Rezervace“) budou považovány za nezávazný projev zájmu ze strany zákazníka, kdy si tento zákazník rezervuje určité množství Produktů prostřednictvím Platformy v souladu s Rezervačními podmínkami.

III. Rezervační proces bude v provozu a Rezervace bude možné činit výhradně v období od 1. března 2018 do nejdřívějšího z následujících dat:

  • 1. března 2019;
  • Datum stanovené společností Barry Callebaut, kdy dojde k vyčerpání limitovaných zásob Produktů.

IV. Rezervační proces je určen pouze pro zákazníky z oboru (B2B; mezifiremní) a Rezervace jsou oprávněni činit pouze B2B zákazníci, kteří mají povinnost uvést platné DIČ a zákaznické číslo.

V. Doba provozu Rezervačního procesu a dostupnost Rezervací se budou odvíjet výhradně od dostupnosti zásob Produktů stanovené společností Barry Callebaut, a je vyloučeno, aby na základě obsahu těchto Rezervačních podmínek nebo Platformy vznikaly společnosti Barry Callebaut jakékoli závazky ve vztahu k rezervaci a udržování dostupné výrobní kapacity pro Produkty, ať už pro distributory nebo pro zákazníky;

VI. Rezervace budou podmíněny následujícími minimálními a maximálními objemovými limity, které může společnost Barry Callebaut kdykoli během implementace Projektu změnit:

  • minimální objem na jednu Rezervaci: 20 kg
  • maximální objem na jednu Rezervaci: 200 kg

VII. Rezervace budou implementovány na základě metody FIFO (první dovnitř - první ven);

VIII. Rezervace není považována za objednávku. Objednávky, potvrzení objednávek a prodej se budou implementovat nad rámec Rezervačního procesu dle požadavku zákazníka, a to buď přímo prostřednictvím společnosti Barry Callebaut na základě dohody na všeobecných podmínkách uzavřené mezi společností Barry Callebaut a zákazníkem, nebo prostřednictvím distributorů na základě dohody na všeobecných podmínkách uzavřené mezi jednotlivými distributory a zákazníkem;

IX. Rezervace budou činěny na základě referenčních cen zobrazených v Platformě, které mají pouze návodný charakter, a je vyloučeno, aby na základě obsahu těchto Rezervačních podmínek nebo Platformy došlo k jakémukoli omezení společnosti Barry Callebaut nebo jakéhokoli z participujících distributorů ve vztahu ke svobodnému stanovení koncové prodejní ceny Produktů;

X. společnost Barry Callebaut se bude snažit informovat participující distributory o potenciálním zahájení efektivní výroby a prodeje Produktů a na základě předání této informace pak bude výhradní zodpovědností participujících distributorů, aby informovali své zákazníky a poskytli jim příležitost k objednání produktů přímo u nich;

XI. prodej a dodávka Produktů společnosti Barry Callebaut buď přímo zákazníkům, nebo participujícím distributorům, která se uskuteční prostřednictvím Rezervací, se bude plně řídit všeobecnými prodejními podmínkami příslušného subjektu společnosti Barry Callebaut, bude podléhat jakýmkoli dalším dohodnutým podmínkám mezi stranami a nebude brán zřetel na jakékoli všeobecné nákupní podmínky příslušného zákazníka nebo distributora;

XII. prodej a dodávka Produktů participujícími distributory směrem k zákazníkům se bude řídit dohodou na všeobecných podmínkách uzavřenou mezi těmito distributory a zákazníky;

XIII. Označení „ruby“ se ve vztahu k Produktům používá k popisu čtvrtého typu čokolády. Společnost Barry Callebaut netvrdí ani nikterak neručí za to, že užívání označení „ruby“ v popisu Produktů nemůže zavdat podnět ke vznesení jakýchkoli nároků třetími stranami uplatňujícími svá práva na duševní vlastnictví. Společnost Barry Callebaut výslovně odmítá jakoukoli zodpovědnost ve vztahu k oslabení či porušení jakýchkoli práv třetích stran na duševní vlastnictví souvisejících s používáním označení „ruby“ v popisu Produktů;

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 19. února 2018 a nabývají platnosti k tomuto datu.