• Home
  • ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

PRÁVNÍ INFORMACE 
Tento portál a jeho stránky (dále pouze Stránky) udržuje skupina Barry Callebaut Group pouze pro obecné informační účely. Materiály uvedené na těchto stránkách nepředstavují profesionální rady. 

Váš přístup na stránky a jejich používání podléhají následujícím podmínkám. Přístupem na stránky a jejich procházením přijímáte bez omezení či výjimek následující podmínky. Jestliže podmínky nepřijímáte, nevstupujte prosím na tyto stránky. 
Společnost Barry Callebaut může tyto podmínky kdykoli pozměnit tím, že aktualizuje tento článek. K takovým změnám budete vázáni, tudíž byste před každým přístupem do portálu měli překontrolovat aktuální verzi těchto podmínek, kterými jste vázáni, na této stránce. 
„Barry Callebaut“ znamená společnost Barry Callebaut Group či její zástupce. „Barry Callebaut Company“ znamená jakýkoli právní subjekt ve skupině Barry Callebaut Group či ve vlastnictví společnosti Barry Callebaut, včetně společnosti Callebaut. 

Podmínky 
Uděluje se povolení pro dočasné uložení stránek pro účely zobrazení na osobním počítači či monitoru pro nekomerční účely. Reprodukování včetně tisku, trvalého uložení, dalšího přenosu, distribuce a jakéhokoli komerčního použití obsahu těchto stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Barry Callebaut se zakazuje. 
Předpokládejte, že vše, co je na stránkách uvedeno, je v Belgii, i mezinárodně chráněno autorskými právy. Na obsah těchto stránek, individuálně a kolektivně, se vztahují autorská práva. Ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, obchodní podoby a výrobky uvedené na těchto stránkách podléhají registrované či neregistrované zákonné ochranně. Snímky lidí či míst zobrazené na stránkách jsou majetkem či jsou použity s povolením společnosti Barry Callebaut. Žádné z výše uvedených nelze používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Barry Callebaut. 
Společnost Barry Callebaut vyvine přiměřenou snahu, aby na těchto stránkách uváděla aktualizované a správné informace, nezavazuje se však ani nezaručuje jejich správnost, úplnost, vhodnost pro určitý účel či neporušení poskytnutých informací. Společnost Barry Callebaut nebude zodpovědná za žádné přímé či nepřímé škody, ztráty či zranění vzniklé výsledkem vašeho přístupu, používáním či neschopností získat přístup na tyto stránky, či vašeho spoléhání se na jakékoli informace uvedené na těchto stránkách. Společnost Barry Callebaut nebude zejména zodpovědná za jakékoli škody či za jakékoli virusy, které mohou napadnout váš počítač či softwarové zařízení, za ztráty dat či jakéhokoli jiného majetku z účtu vašeho přístupu. 
Informace o produktech a službách poskytovaných společností Barry Callebaut prostřednictvím těchto stránek se řídí zákony Belgie. Jestliže k těmto stránkám získáte přístup a/nebo je použijete z oblastí mimo dosah práva Belgie, budete zodpovědní za dodržování příslušných místních zákonů a předpisů. 
Společnost Barry Callebaut nekontrolovala všechny webové stránky, na nichž jsou na tyto stránky odkazy, a není zodpovědná za obsah takových webových stránek či jakýchkoli jiných stránek spojených s těmito stránkami. Přístup a používání jakýchkoli takových stránek je na vaše riziko. 
Jste si vědomi toho, že internet je otevřená síť a společnost Barry Callebaut nekontroluje přenos informací na internetu. 
Odesílatel jakýchkoli informací na tyto stránky či jinak společnosti Barry Callebaut bude zodpovědný za jejich obsah a v nich obsažené informace, včetně jejich pravdivosti, zákonnosti, přesnosti i bezpečnosti přenosu. Souhlasíte, že ponesete plnou zodpovědnost, a společnost Barry Callebaut zbavujete zodpovědnosti za jakékoli další škody či nároky vzniklé výsledkem používání stránek či přístupem z vašeho připojení ke stránkám. 
Společnost Barry Callebaut si vyhrazuje právo kdykoli vymazat, pozměnit či přidat obsah těchto stránek, a to z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění. 
Jakákoli komunikace s těmito stránkami prostřednictvím elektronických zpráv či jinak, včetně dat, otázek, komentářů, návrhů či jiných podobných položek, nebudou považovány za důvěrné údaje a nebudou považovány za chráněné vlastnickými právy. 
Souhlasíte, že veškeré záležitosti spojené s používáním těchto stránek se budou řídit belgickými zákony, bez ohledu na rozdíly v zákonech jiných států. Souhlasíte, že v případě jakýchkoli sporů se budete obracet výhradně na působnost belgických soudů.